اخبار
دسته بندي
<<  قبلي  1314151617
  تشريح فرايند بيمه شدن اتباع بيگانه شاغل در ايران
تشريح فرايند بيمه شدن اتباع بيگانه شاغل در ايران

۱۳۹۳/۳/۴ :تاريخ

  ضرورت رسیدگی به وضعیت افغانی های غیرمجاز در کشور
ضرورت رسیدگی به وضعیت افغانی های غیرمجاز در کشور

۱۳۹۳/۳/۲ :تاريخ

  هشدار درباره ازدواج غیرقانونی با اتباع بیگانه
هشدار درباره ازدواج غیرقانونی با اتباع بیگانه

۱۳۹۳/۳/۱ :تاريخ

  5 دفتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی در استان سمنان فعالیت دارند
5 دفتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی در استان سمنان فعالیت دارند

۱۳۹۳/۳/۱ :تاريخ

  طرح گسترده‌ وزارت کار برای ساماندهی فعالیت اتباع خارجی تحت عنوان دفاتر اقامت و کفالت اتباع خارجی
طرح گسترده‌ وزارت کار برای ساماندهی فعالیت اتباع خارجی تحت عنوان دفاتر اقامت و کفالت اتباع خارجی

۱۳۹۳/۳/۱ :تاريخ

  اتباع افغاني دارنده گذرنامه مجردي جهت تعيين تكليف اقدام نمايند
اتباع افغاني دارنده گذرنامه مجردي جهت تعيين تكليف اقدام نمايند

۱۳۹۳/۳/۱ :تاريخ

<<  قبلي  1314151617