اخبار
دسته بندي
<<  قبلي  12345678910  بعدي  >>
  اتباع افغان ساکن ایران فریب افراد سودجو را نخورند
.

۱۳۹۴/۷/۱۲ :تاريخ

  12 هزار اتباع خارجی در قم کارت اشتغال دریافت کردند
.

۱۳۹۴/۶/۲۳ :تاريخ

  افزایش ۱۵ درصدی دانش آموزان افغان در استان البرز
.

۱۳۹۴/۶/۲۳ :تاريخ

  افزایش ۱۵ درصدی دانش آموزان افغان در استان البرز
.

۱۳۹۴/۶/۲۳ :تاريخ

  طرح جلوگیری از بکار گیری اتباع خارجی غیر مجازدر استان تهران
.

۱۳۹۴/۶/۱۴ :تاريخ

  10 هزار کارت اشتغال برای اتباع افغان در استان یزد صادر شد
.

۱۳۹۴/۶/۱۴ :تاريخ

  آخرین مهلت دریافت کارتهای آمایش ۱۰ استان خراسان رضوی
.

۱۳۹۴/۶/۱۰ :تاريخ

  دانش آموزان اتباع خارجی در سال تحصیلی 94-93 استان اصفهان
.

۱۳۹۴/۶/۹ :تاريخ

  دریافت معرفی‌نامه از دفاتر کفالت، شرط ثبت‌نام در مدارس
.

۱۳۹۴/۶/۹ :تاريخ

  ثبت نام اتباع غیر مجاز افغانستانی در مدارس ایرانی
.

۱۳۹۴/۶/۹ :تاريخ

<<  قبلي  12345678910  بعدي  >>