سامانه پژواک برای ساماندهی اتباع بیگانه ، نخستین بار در کشور در اصفهان راه اندازی شد.

 سامانه پژواک برای ساماندهی اتباع بیگانه ، نخستین بار در کشور در اصفهان راه اندازی شد.
مدیرکل اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه این سامانه در مدت 6 ماه طراحی و اجرا شد گفت: در این سامانه صدور و تمدید روادید کار ویژه اتباع بیگانه تسهیل و مدیریت شده است.
آقای قادری با بیان اینکه امسال 24 دفتر وکالت راه اندازی شده و این سامانه نیز در این دفاتر فعال شده است ، افزود : تاکنون 52 میلیارد ریال درآمد از این محل و جرائم برای دولت وصول شده است.
وی گفت : در این سامانه 450 هزار کارت موقت برای اتباع بیگانه صادر شد.
تاريخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۴