امور اداری قابل واگذاری در حوزه وظایف ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی به دفاتر خدمات محول خواهد شد.

 امور اداری قابل واگذاری در حوزه وظایف ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی به دفاتر خدمات محول خواهد شد.

امور اداری قابل واگذاری در حوزه وظایف ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی به دفاتر خدمات محول خواهد شد.

آقای دکتر محمودی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در جلسه مورخ 16 آذر 99 شورای اداری  که در مقر اداره کل برگزار شده بود، ضمن معرفی آقای محمدی به عنوان رییس جدید هیات مدیره کانون نکاتی را در خصوص خاستگاه و انتظارات از عملکرد دفاتر مطرح نمود. دبیر کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی در ادامه بر اجرای قریب الوقوع تمدید  رواید گروه گذرنامه خانواری از طریق دفاتر تصریح نمود و در ادامه خواستار ارائه طرح و برنامه در خصوص ساماندهی سرشماری شدگان شد. آقای دکتر محمودی همچنین بر بررسی آندسته از وظایف ادارات امور اتباع و مهاجرین خارجی که قابل واگذاری به دفاتر هستند تاکید و مقرر نمود که موضوع به قید فوریت در دستور کار قرار گیرد.

آقای محمدی رییس کانون نیز ضمن ابراز تشکر از عنایت دستگاههای حوزه اتباع خارجی به مجموعه خدوم دفاترخدمات، از حسن اعتماد دبیر کمیسیون ساماندهی به دفاتر تقدیر نمود و آنرا سرمایه ای بی بدیل برای رشد روزافزون خدمات  به اتباع خارجی دانست. وی ضمن برشمردن پتانسیل و ظرفیت دفاتر  منجمله توان قابل توسعه مجموعه پرسنلی ، امکانات فنی و مهارتهای اداری دفاتر، این مجموعه را بازوی اجرائی ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی معرفی و خواستار  بکارگیری حداکثری توان دفاتر در پیشبرد اهداف و ماموریتهای حوزه ساماندهی اتباع خارجی شد

تاريخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱